Volunteers week 2017: Young Volunteers - Seren Lois

Today we are focusing on our young volunteers.

Name: Seren Lois Evans

Age: 20

Sport, Health and Exercise Science Student at Bangor University.

I am a young ambassador intern for Sport Wales in the North West Wales area, and work very closely with the local authorities of Gwynedd and Anglesey when it comes to volunteering across the board of sports. My roles involve supporting young people from reception age up until sixth form and university; from engaging athletes from a very young age in their after school sports clubs and camps, to promoting volunteering prospects for young people so that they become more employable and prepared for when they leave full time education.

I have always had an interest in athletics from a very young age, from the 100m sprint when I started secondary school to transferring my skills on to the hurdles and high-jump, of where I won the under 15’s Gwynedd title at Treborth, Bangor. Although it may seem a small achievement, it certainly impacted the way I saw athletics and I developed masses of respect for diversity and skills required for the sport.

I started volunteering for the Urdd when I entered the University in Bangor and I remain involved with their volunteering opportunities until this day. I volunteered for a week at the Eisteddfod in Flintshire last summer and supported the athletics sessions every day throughout the week, and it was a joy to see young children and adults getting involved and enjoying various aspects of athletics in the sunshine: from javelin to sprinting. Their athletics after-school clubs also play a massive role in the recruitment of young children into the local athletics club at Treborth and it has been great to see them develop their knowledge and skills over such a short period of time.

The benefits of volunteering is infinite; it shows dedication, compassion and commitment towards the sport and it is exactly what employers and universities look for in applications. It has certainly helped me in getting me where I am today as an intern and I have made some crucial contacts along the way for future reference. Not only this, but I also had the privilege of meeting Sabrina Fortune, Paralympics shot put bronze medal winner of the Rio Olympics at a disability inclusivity event in Caernarfon, ran by the local authority. She truly was an inspiration to all the young children and adults, reinstating that anything is possible within athletics, as long as you set your heart to it.

My highlight of volunteering in athletics would have to be taking the North Wales team down to Manchester for the UK Sportshall athletics final after they won the Welsh championship in Cardiff. I had the opportunity to officiate at the Shot Put; something that I had never done before, and I was mentored by an experienced official so that by the end of the day could identify foul throws and successful throwing techniques. It was also an eye opener to see the talent that the UK posses with regards to athletics and the way the sport has opened doors to young individuals across the board. This has also led me to getting an opportunity to volunteer at Menai Track and Field to start in September, hopefully gaining a Level 1 coaching qualification in athletics.

My other interests include playing rugby and hockey, and I am constantly involved in sport from helping out when coaching local rugby clusters to officiating netball tournaments in the North Wales area. I have not only gained countless and crucial qualifications from volunteering in rugby, netball and athletics, but also developed knowledge, confidence and competence in sport that I try my best to transfer on to aspiring young athletes of our generation.

 ___________________________________________________

Enw: Seren Lois Evans

Oed: 20

Myfyrwraig Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer ym Mhrifysgol Bangor.

Rwyf yn rhan o brosiect interniaeth llysgennadon ifanc ar gyfer Chwaraeon Cymru yn ardal Gogledd-Orllewin Cymru, ac yn gweithio'n agos iawn gydag awdurdodau lleol Gwynedd ac Ynys Môn pan ddaw i wirfoddoli yn y byd chwaraeon. Mae fy rôl yn golygu cefnogi pobl ifanc o oedran derbyn hyd at y chweched dosbarth a'r brifysgol; gan geisio ymgysylltu athletwyr o oedran ifanc iawn yn eu clybiau chwaraeon ar ol ysgol a gwersylloedd Pasg, er mwyn hybu rhagolygon gwirfoddoli i bobl ifanc fel eu bod yn datblygu cyflogadwyedd ac yn paratoi ar gyfer pan fyddant yn gadael addysg llawn amser.

Rwyf wedi bod â diddordeb mewn athletau o oedran cynnar iawn, o’r sbrint 100m pan ddechreuais ysgol uwchradd i drosglwyddo fy sgiliau ar y rhwystrau a naid-uchel, ble enillais y deitl dan 15 oed Gwynedd yn Nhreborth, Bangor. Er y gall hyn ymddangos yn gamp fach, mae'n sicr wedi effeithio ar y ffordd gwelais athletau a datblygais llwythi o barch tuag at yr amrywiaeth o sgiliau sydd eu hangen ar gyfer y gamp.

Dechreuais wirfoddoli ar gyfer yr Urdd pan oeddwn I’n dechrau’r Brifysgol ym Mangor ac yr wyf yn dal yn gysylltiedig â'u cyfleoedd gwirfoddoli hyd heddiw. Gwirfoddolais am wythnos yn yr Eisteddfod yn Sir y Fflint yr haf diwethaf a chefnogi sesiynau athletau bob dydd drwy gydol yr wythnos, ac roedd yn bleser i weld plant ifanc ac oedolion yn cymryd rhan a mwynhau agweddau amrywiol athletau yn yr haul: o waywffon a sbrintio. Mae eu clybiau athletau ar ôl ysgol hefyd yn chwarae rhan enfawr pan yn recriwtio plant ifanc i'r clwb athletau lleol yn Nhreborth ac mae wedi bod yn wych eu gweld yn datblygu eu gwybodaeth a'u sgiliau dros gyfnod mor fyr.

Mae manteision o wirfoddoli yn ddiderfyn; mae'n dangos ymroddiad ac ymrwymiad tuag at y gamp ac mae'n union beth mae cyflogwyr a phrifysgolion yn chwilio amdanynt mewn ceisiadau. Mae'n bendant wedi fy helpu i gyrraedd ble yr ydw i heddiw fel intern ac rwyf wedi gwneud rhai cysylltiadau allweddol ar hyd y ffordd ar gyfer y dyfodol. Nid yn unig hyn, ond yr wyf hefyd wedi cael y fraint o gwrdd a Sabrina Fortune, ennillydd y fedal efydd shot put yng ngemau Paralympaidd Rio mewn digwyddiad cynwysoldeb anabledd yng Nghaernarfon, a oedd yn cael ei gynnal gan yr awdurdod lleol. Mae hi wir yn ysbrydoliaeth i'r holl blant ifanc ac oedolion oedd yno, ac yn adfer bod unrhyw beth yn bosibl o fewn athletau, cyn belled ag y byddwch yn gosod eich calon iddo.

Fy uchafbwynt gwirfoddoli mewn athletau yn sicr yw pan aethpwyd a thîm Gogledd Cymru i lawr i Fanceinion ar gyfer ffeinal athletau ‘Sportshall’ y DU ar ôl iddynt ennill y bencampwriaeth yng Nghaerdydd. Cefais y cyfle i weinyddu yn y Shot Put; rhywbeth nad oeddwn erioed wedi ei wneud o'r blaen, a chefais fy mentora gan swyddog profiadol felly erbyn diwedd y dydd roeddwn yn gallu adnabod tafliadau aflwyddiannus a llwyddiannus. Roedd hefyd yn agoriad llygad i weld y talent y mae'r DU yn meddu o ran athletau a'r ffordd mae’r gamp wedi agor drysau i unigolion ifanc ar draws y wlad. Mae hyn hefyd wedi fy arwain at gael cyfle i wirfoddoli yng nghlwb athletau Menai i ddechrau ym mis Medi, gan obeithio ennill cymhwyster hyfforddi Lefel 1 mewn athletau.

Mae fy niddordebau eraill yn cynnwys chwarae rygbi a hoci, ac yr wyf yn gwirfoddoli yn gyson mewn chwaraeon, o helpu allan pan yn hyfforddi clystyrau rygbi lleol, i ddyfarnu twrnameintiau pêl-rwyd yn ardal Gogledd Cymru. Nid yn unig ydwyf I wedi ennill cymwysterau di-ri hanfodol wrth wirfoddoli mewn rygbi, pêl-rwyd ac athletau, ond mae hefyd wedi datblygu fy ngwybodaeth, hyder a chymhwysedd mewn chwaraeon ac rwy’n ceisio fy ngorau i drosglwyddo hyn ymlaen i ddarpar athletwyr ifanc ein cenhedlaeth.

Welsh Athletics Ltd.
Cardiff International Sports Stadium
Leckwith Road
Cardiff. CF11 8AZ.

  • WAG
  • SCW
  • UKA