Welsh Schools Athletics Association - The History

The Association was formed at a meeting held at the Wellington Hotel, Wrexham on 12th July 1946, with Sam Evans in the chair, and the Welsh Secondary Schools’ AAA was formally created with a constitution.

Twelve counties were represented at this meeting and the first officers of the WSSAAA were elected. Dr D Lyn John of Neath became Chairman with F A Arrowsmith of Llandrindod Wells as Vice Chairman; Jim Excell was elected Treasurer and Jack (JDB) Williams as Secretary. Later on Trevor Jenkins was elected President.

Shortly before the Second World War a genuine attempt was made to organize school competition. In 1937 both Glamorgan and Monmouthshire formed county schools’ associations and in 1938 both bodies held county schools’ championships and later met in inter-county matches.

After the Second World War had ended activity at county level resumed with Carmarthenshire Secondary Schools’ AAA holding their first annual championships meeting at Carmarthen Park on 25th May 1946 with 15 schools taking part. Most of the other counties held their first annual championships either in 1946 or 1947.

An inter-county meeting took place in Bridgend on 29th July 1946 between Glamorgan, Carmarthenshire and Monmouthshire, but on 14th July 1947 the first ever Welsh Schools’ National Championships were held, the venue being Taff Vale Park, Pontypridd and, despite the most atrocious weather conditions, was successfully completed. The counties taking part were Brecon & Radnor, Caernarvon, Carmarthen, Denbigh, Flint, Glamorgan, Merioneth, Monmouth, Montgomery and Pembroke.

The first championships were for boys only and since its inception, it has become an annual event and has been held every year with the exception of 1984, due to an industrial dispute. In 1955 events for girls were included in the championships for the first time. This development led to the creation, in 1956, of a separate national association, the Welsh Secondary Schools’ AAA for girls, with Peggy Woodeson of Newport as its first Chairman and Eirlys Roberts of Anglesey as Secretary.

Continuing to expand its scope the WSSAAA embarked on its first venture into international competition when, on 15th July 1959, Scotland were the opposition at Eirias Park, Colwyn Bay in the first match ever to be organized at schools level between Wales and another country.

A further development came in 1961 when national cross-country championships were introduced. These were held at Newtown and organized by William Thomas, PE Director of Montgomeryshire, until his death in 1972. Following a mixed annual general meeting, the two Welsh associations merged in 1966 under the name “Welsh Schools’ AA”.

Girls came into the cross-country picture in 1969. An international cross-country match was an inevitable development and this duly came into existence in 1972.

In 1988 another tier of competition was introduced with the creation of the inter-schools track and field cup. A plate competition was held for the first time in 2007. Similar competition in cross-country has been in existence since 1977.

 

Welsh Schools Structure

WSAA District Welsh Unitary Districts
Eryri Conwy, Gwynedd, Anglesey
North East Wales Denbigh, Flint, Wrexham
Powys Powys
Dyfed Carmarthenshire, Cardiganshire, Pembrokeshire
Afan Nedd Tawe Neath & Port Talbot, Swansea
Glamorgan Valleys Bridgend, Caerphilly, Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf
Cardiff & the Vale Cardiff, Vale of Glamorgan
South East Wales Blaenau Gwent, Monmouthshire, Newport, Torfaen.

 

Competition Structure (both Track & Field and Cross Country)

Level 4 - Welsh team competing at International level

Level 3 - District Teams at National Championships

Level 2 - Unitary Authority teams competing at District Championships

Level 1 - Schools teams in Unitary Authority Championships

Cymdeithas Athletau Ysgolion Cymru

Ffurfiwyd  y Gymdeithas yn swyddogol mewn cyfarfod a gynhaliwyd yng Ngwesty’r Wellington, Wrecsam ar 12 Gorffennaf,1946, gyda Sam Evans yn y gadair.

Cynrychiolwyd deuddeg sir yn y cyfarfod hwn ac etholwyd swyddogion  cyntaf Cymdeithas Athletau Ysgolion Cymru ( C.A.Y.C.) . Etholwyd Dr.D. Lyn John, Castell Nedd yn Gadeirydd a F.A. Arrowsmith o Landrindod  yn Is-Gadeirydd. Etholwyd Jim Excell yn Drysorydd a Jack(JDB) Williams yn Ysgrifennydd. Yn ddiweddarach etholwyd Trevor Jenkins yn Llywydd.

Ychydig cyn yr Ail Ryfel Byd bu ymgais wirioneddol i drefnu cystadleuaeth ysgolion.Yn 1937 ffurfiwyd cymdeithasau ysgolion Siroedd Morgannwg  a Mynwy ac yn1938  cynhaliwyd pencampwriaethau yn y ddwy sir ar wahan. Cynhaliwyd cystadleuaeth rhwng y ddwy sir yn ddiweddarach.

Wedi i’r Ail Ryfel Byd ddod i ben ail ddechreuwyd  ar lefel sirol gyda Sir Gaerfyrddin yn cynnal eu  pencampwriaeth blynyddol cyntaf ar 25 Mai 1946 ym Mharc Caerfyrddin gyda 15 o ysgolion yn cymeryd  rhan. Gwnaeth y rhan fwyaf o’r siroedd arall gynnal eu pencampwriaethau blynyddol naill ai yn 1946 neu 1947.

Cynhaliwyd cystadleuaeth ryng-sirol  ym Mhen-y bont ar Gorffennaf 29, 1946 rhwng Morgannwg, Sir Gaerfyrddin a Sir Fynwy ac ar Gorffennaf 14, 1947 cynhaliwyd Pencampwriaeth Athletau Ysgolion Cymru am y tro cyntaf  ym Mharc Glyn Taf ,Pontypridd. Er gwaethaf y tywydd echrydus cwblhawyd y cystadlu’n llwyddiannus. Bu siroedd Brycheiniog a Maesyfed, Caernarfon, Caerfyrddin, Dinbych,Fflint, Morgannwg, Meirionnydd,Mynwy,Trefaldwyn a Penfro  yn cymeryd  rhan.

Roedd y pencampwriaethau cyntaf ar gyfer bechgyn yn unig ac ers ei sefydlu mae wedi bod yn  ddigwyddiad blynyddol  ag eithrio 1984 o ganlyniad i anghydfod diwydiannol. Yn 1955 cafodd merched eu cynnwys yn y pencampwriaethau am y tro cyntaf.Arweiniodd hyn at ddatblygiad yn1956 o gymdeithas ar wahan sef Cymdeithas Athletau Ysgolion Uwchradd Merched Cymru gyda Peggy Woodeson o Gasnewydd fel Cadeiryddes ac Eirlys Roberts o Sir Fôn fel Ysgrifenydd.

I ehangu ei gweithgareddau ychwanegodd y Gymdeithas gystadleuaeth ryngwladol am y tro cyntaf  ar Gorffennaf 15, 1959, pan gynhaliwyd  gornest  yn erbyn yr Alban ym Mharc Eirias,Bae Colwyn. Dyma’r mobolgampau cyntaf  i’w trefnu ar lefel ysgolion rhwng Cymru a gwlad arall.

Bu datblygiad pellach yn 1961 pan gyflwynwyd pencampwriaethau traws gwlad.Cynhaliwyd rhain yn Y Drenewydd a threfnwyd hwynt gan William Thomas,Trefnydd Addysg Gorfforol, Sir Drefaldwyn. Parhaodd i’w trefnu tan ei farwolaeth yn 1972.Yn dilyn cyfarfod cyffredinol blynyddol cymysg yn 1966 unwyd y ddwy gymdeithas Gymreig o dan yr enw “AA Ysgolion Cymru”.

Yn 1969 daeth merched i mewn i’r darlun traws gwlad.’ Roedd  cystadlu rhyngwladol  traws gwlad yn ddatblygiad anochel a daeth hyn i fodolaeth yn 1972.

Yn 1988 cyflwynwyd haen arall o gystadleuaeth drwy sefydlu cystadleuaeth Cwpan Trac a Maes rhwng ysgolion. Ychwanegwyd cystadleuaeth Plât am y tro cyntaf yn 2007. Mae cystadleuaeth debyg wedi bodoli mewn traws gwlad  ers 1977.

 

Ardal CAYC - Ardaloedd Unedol Cymru

Eryri - Conwy, Gwynedd, Ynys Môn

Gogledd Ddwyrain Cymru - Dinbych, Fflint, Wrecsam

Powys -  Powys

Dyfed - Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro

Afan Nedd Tawe -  Castell Nedd a Port Talbot, Abertawe

Cymoedd Morgannwg - Penybont, Caerffili, Merthyr Tudful,  Rhondda Cynon Taf

Caerdydd a’r Fro -  Caerdydd, Bro Morgannwg

De Ddwyrain Cymru - Blaenau Gwent, Sir Fynwy, Casnewydd, Torfaen

  

Strwythur Cystadlu (Trac a Maes a Traws Gwlad)

Lefel 4   - tÎm Cymru yn cystadlu ar lefel  Ryngwladol

Lefel 3   -timau ardal mewn Pencampwriaethau Cenedlaethol

Lefel 2    -timau Awdurdodau Lleol yn cystadlu ym Mhencampwriaethau Rhanbarthol

Lefel 1    -timau ysgol ym Mhencampwriaethau Awdurdodau Lleol 

Welsh Athletics Ltd.
Cardiff International Sports Stadium
Leckwith Road
Cardiff. CF11 8AZ.

  • WAG
  • SCW
  • UKA