Teacher Education

As well as coach and leadership education opportunities, Welsh Athletics also facilitates teacher education opportunities.

Teacher Workshop - Primary  (English/Cymraeg)

An exciting NEW course for Primary School Teachers and those wishing to deliver athletics in curricular and extra-curricular time

The Course is packed full of useful teaching tips and ideas:

•Interactive and practical course

• Available in both 3 hour and 6 hour formats

• Up to 18 candidates per workshop

• Each candidate receives an extensive Teaching Resource which includes:

    - Several examples of Schemes of Work and Lesson Plans

    - Over 70 Activity cards covering running, jumping and throwing for

      children aged 5-12 years

Certificate in Teaching Primary Schools Athletics

Aimed at qualified and trainee teachers and those supporting the management and delivery of high quality sport and physical education in primary schools. 

This course aims to give teachers and others working in schools the knowledge, skills and confidence necessary to deliver enjoyable and engaging lessons that focus on encouraging maximum participation and increasing understanding, skill acquisition, fitness and enjoyment of children.

The courses are based on the NEW Teaching Primary Schools Athletics resource and demonstrate teaching progression across Primary School age groups in both generic and athletics specific running, jumping and throwing activities.

The course is mainly practical in nature and can be delivered over either 3 or 6 hours, to a maximum of 18 participants.

Course Cost:

Teaching Primary Schools Athletics Workshop

Group Booking

Individual Price per Person

3 hour Workshop

£450.00

£45.00

 

Up to 18 candidates

Minimum number for a workshop to run = 8

6 hour workshop

£650.00

£55.00

 

Up to 18 candidates

Minimum number for a workshop to run = 10

 

The Resource

The Run, Jump, Throw resource has been designed to place running, jumping and throwing at the heart of school physical education and to support teachers in delivering athletics activities in an inclusive, exciting and engaging manner.

Run, Jump, Throw embraces a child’s natural desire to move. The resource focuses upon running, jumping and throwing, the building blocks of athletics, which in turn underpin nearly all other sports and physical activities. Within this resource teaches will find three Teaching Sections covering the main stages of development:

• Ages 5 - 7 Years

• Ages 7 - 9 Years

• Ages 9 - 12 Years

Within each of the three Teaching Sections teachers will find:

• Two examples of Schemes of Work

• Two blocks of six-week Lesson Plans

• Over 20 Activity Cards covering progressions of running, jumping and throwing activities

In addition teachers will find information on How to Measure a pupils progression and improvement and a series of Support Cards (including Pupil Cards, Top Tip Inclusion Cards, Team Relays and Timed Runs information cards).

Run, Jump, Throw is written to conform to the curriculum requirements in England, Northern Ireland, Scotland and Wales. The resource is £25 (Plus £4.99 P+P)

This course and all education opportunities are available via Welsh Athletics.

For more information please contact:

Chris Moss

Development Manager

T: 02920 644870

 


Cwrs NEWYDD cyffrous i Athrawon Ysgol Gynradd a rhai sy’n dymuno darparu athletau yn ystod amser y cwricwlwm ac yn all-gwricwlaidd

Mae’r Cwrs yn llawn o gynghorion a syniadau defnyddiol i ddysgu:

• Cwrs rhyngweithiol ac ymarferol

• Ar gael mewn 3 awr ac 6 awr

• Hyd at 18 ymgeisydd i bob gweithdy

• Pob ymgeisydd yn derbyn Adnodd Dysgu eang sy’n cynnwys:

• Sawl esiampl o Gynllun Gwaith a Chynlluniau Gwersi

• Dros 70 o Gardiau Gweithgaredd – rhedeg, neidio a thaflu i blant 5-12 oed

Tystysgrif mewn Dysgu Athletau Ysgolion Cynradd

Wedi ei anelu at athrawon sydd wedi cymhwyso a rhai ar hyfforddiant a’r rhai sy’n cefnogi gyda rheoli a darparu chwaraeon o ansawdd uchel ac addysg gorfforol mewn ysgolion cynradd. 

Nod y cwrs hwn yw rhoi i athrawon ac eraill sy'n gweithio mewn ysgolion y wybodaeth, y sgiliau a'r hyder sydd eu hangen i ddarparu gwersi llawn mwynhad a chyfranogiad sy’n canolbwyntio ar annog cyfranogiad tra’n cynyddu dealltwriaeth, ennill sgiliau, ffitrwydd a sicrhau mwynhad y plant.

Mae'r cyrsiau yn seiliedig ar yr adnodd Dysgu Athletau Ysgolion Cynradd NEWYDD ac mae’n dangos y cynnydd o ran dysgu ar draws grwpiau oed Ysgol Gynradd mewn athletau penodol a generig gyda gweithgareddau rhedeg, neidio a thaflu.

Mae'r cwrs yn un ymarferol o ran ei natur a gellir ei ddarparu dros 3 neu 6 awr, i hyd at 18 o bobl.

Cost y Cwrs: £50 y pen (hyd at uchafswm o 18 ymgeisydd).

Teaching Primary Schools Athletics Workshop

Group Booking

Individual Price per Person

3 hour Workshop

£450.00

£45.00

 

Hyd at uchafswm o 18 ymgeisydd

Minimum number for a workshop to run = 8

6 hour Workshop

£650.00

£55.00

 

Hyd at uchafswm o 18 ymgeisydd

Minimum number for a workshop to run = 10

Mae cost y Gweithdy yn cynnwys llyfr adnodd 290 tudalen i bob ymgeisydd, ffioedd yr hyfforddwr a ffioedd gweinyddol.

Yr Adnodd

Mae’r adnodd Rhedeg, Neidio, Taflu wedi ei ddylunio i roi rhedeg, neidio a thaflu wrth galon addysg gorfforol yr ysgol ac i gefnogi athrawon i ddarparu gweithgareddau athletau mewn dull cynhwysol a chyffrous lle mae pawb yn cymryd rhan.

Mae Rhedeg, Neidio, Taflu yn cwmpasu awydd naturiol plentyn i symud.  Mae’r adnodd yn canolbwyntio ar redeg, neidio a thaflu, y blociau adeiladu athletau sydd yn eu tro yn sail i’r holl chwaraeon a’r gweithgareddau corfforol eraill.  O fewn yr adnodd hwn, bydd athrawon yn gweld tair Adran Ddysgu sy’n cynnwys y tri phrif gyfnod datblygu:

• 5 - 7 Oed

• 7 - 9 Oed

• 9 - 12 Oed

 O fewn pob un o’r tair Adran Ddysgu, bydd athrawon yn gweld:

• Dwy enghraifft o Gynlluniau Gwaith

• Dau floc o Gynlluniau Gwersi chwe wythnos

• Dros 20 o Gardiau Gweithgaredd yn sicrhau cynnydd o ran gweithgareddau rhedeg, neidio a thaflu.

Bydd athrawon hefyd yn cael gwybodaeth ar sut i fesur cynnydd a gwelliant y disgybl a chyfres o Gardiau Cefnogi (yn cynnwys Cardiau Disgybl, Cardiau Cynhwysiad ‘Top Tip’, Cardiau Gwybodaeth Rasys Cyfnewid Tîm a Rasys wedi’u Hamseru).

Mae’r cyfarwyddyd  Rhedeg, Neidio, Taflu  wedi cael ei ysgrifennu i gydymffurfio ag anghenion cwricwlwm Lloegr, Gogledd Iwerddon, Yr Alban a Chymru.

Welsh Athletics Ltd.
Cardiff International Sports Stadium
Leckwith Road
Cardiff. CF11 8AZ.

  • WAG
  • SCW
  • UKA